Paranan Scripture Viewer

Ayun ten Awit 1:2-3, dapat a magadal ten Upos nen Diyos en anak na hidi aldew ay ti gibi tánni magtagumpay ten biyag di. Nakuwan ay masaya kam a magbasa ten Upos nen Diyos ten Scripture viewer tam.