Paranan Bigu a Tipan Biblia

Puriyán en Panginoon!
Ten
3,000 a bigu ne-published a Bigu a Tipan a Paranan ay 2,000 a pirasu en nediliber ti Tuguegarao
t
ánni
iyangay ti Paranan. En libru ay ne-print ti Korea sakay insakay di ti barku t
ánni
iyangay ti Manila. Sakay insakay ti jeep tamu ti Bagabag a sapulu a odas. K
áddemat ti Bagabag ay insakay d
ámman ti van tamu ti Tuguegarao a limma odas a biyahi. Sapul ti Tuguegarao ay in
sakay ti iroplanu tamu ti Paranan. Nadid en taga-Paranan hidi ay tehud d
án a Biblia Bigu a T
ipan.