Kansiyon hidi a Paranan

Sapul pa tenhud ten balang kultura, en musika ay nagin parti dán nen biyag nen tolay. Tehud dán a netan a instrumentu kona ten plauta a gamet ti tulang sakay dram a mas dipalongu pa nan ten pangtarabahu hidi a gamit. Konapamanhud, makalipas en makpal a taon ay makpal dán a a grupu nen tolay en nagpalagu ten musika ayun ten kultura di.

En musika ay makagi tam a essa bi a kalasi a upos (en agum ay kákkagiyán di a "Universal Language"). Mahalaga en musika ten págpalagu ten upos sakay dapat a gamitán ten pággadal ten iskwilaan oni ten pamilya.

Maari kam a mágsanig sakay mag-download ten kansiyon a ginamet nen CMU (Christians Missions for the Unreached) Paranan team. Kákkagiyán di a "Ni en tolay en pinakamaganda a nilalang nen Diyos, kaya en musika ay en pinakamaganda a ginamet nen tolay."

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.