Paranan Bigu a Tipan (Audio)

Maganda a bareta, en Paranan a Bigu a Tipan ay tehud dán a AUDIO FORMAT! Maari kam a mágsanig háddi. Maari moy a me-downlaod ten cellphone moy sakay ipasanig ten kabilay moy hidi sakay ten amigu moy hidi. Sanigán moy en Upos nen Diyos ten iba a paraan!

Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Gamet
Roma
1 Corinto
2 Corinto
Galacia
Efeso
Filipos
Colosas
1 Tesalonica
2 Tesalonica
1 Timoteo
2 Timoteo
Tito
Filemon
Hebreo
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas
Pahayag
Download Full Bible