Paranan a Diksyonaryu

Downloads: 

En upos tam ay mahalaga para ten páglagu ten kultura tam. Iyád a Diksyonaryu ay essa a paraan tánni awan mawan en upos tam. Sapul pálla iyád nen Diksyonaryu tam. Tanggapán mi en mungkahi moy a taga-Paranan.